افسردگی مسیری برای ارتباط با درون

افسردگی مسیری برای ارتباط با درون

این را هم باید اضافه کرد که تنها راه دسترسی به دنیای زیرین یا به نا خودآگاه، افسردگی نیست. هنگامی که ما در خواب هستیم، درواقع در دنیای زیرین هستیم و با ناخودآگاه در ارتباطیم؛ یا هنگام خیال پردازی ها و رویابافی های روزانه، یا هنگام تجسم فعال، یا وقتی عمیقاً در فکر فرو می رویم؛ در همه ی این موارد وارد دنیای زیرین می شویم و با ناخودآگاه ارتباط می بابیم. ولی ایمن ترین و موثرترین شیوه ی ورود به دنیای زیرین و ناخودآگاه آن است که داوطلبانه و آگاهانه به آن قلمرو ورود کنیم. یعنی ابتدا بدانیم که در این گام از فرآیند فردیت به چه نیاز داریم، و در قلمرو ناخودآگاه به دنبال چه هستیم؛ آگاه باشیم تا چه عمق در ناخودآگاه فرو رویم و در تمام مدت هشیاری خود را حفظ کنیم و بدانیم چه زمانی باید از آن جا خارج شویم.گاهی زیبایی و آرامش غنای دنیای درون می تواند چنان فریبنده باشد که برخی ترجیح دهند همیشه مقیم آن دیار باقی بمانند. این، یک خطر جدی است، خطر بلعیده شدن توسط مادر کبیر. چنین افرادی تماس با دنیای بیرون را از دست خواهند داد و آن چه هم که از این شاخ فراوانی نصیبشان شده است، در راه تحقق خویشتن خویش و در راه فردیت به کارشان نخواهد آمد.