خود کاذب ایجاد هراس میکند

اریک فروم می گوید:«فقدان خود و جایگزین کردن آن با یک خود کاذب، سبب ایجاد حس ناامنی شدید در انسان می شود. تزلزل و عدم اطمینان سراپای وجودش را فرا می گیرد، زیرا به نحوی هویت خود را گم کرده است، زیرا همچو تصویری در آینه، بازتاب آن چیزی است که دیگران از او می خواهند. او مجبور است برای غلبه بر وحشت و هراس ناشی از این گم گشتگی هویت، خود را تطبیق دهد و هویت خود را در تأیید و تصدیق پیوسته ی دیگران پیدا کند.وقتی او خود نمی داندکه کیست، شاید دیگران آن را بدانند، و این فقط در صورتی است که رفتار او با انتظارات آن ها متناسب باشد.»