تقلید در ابتدا همراه با رشد است ولی بعدها ...

تقلید در ابتدا همراه با رشد است ولی بعدها ...