ترس را بکش بیش از انکه تو را بکشد


نویسنده: جی پی واسوانی