اهمیت ازدواج برای تشخیص هویت و نیاز فطری به رسمیت شناخته شدن