لازمه ی پیشرفت

برای رفتن به پله ی بالاتر، باید پای خود را از روی پله ای که هستی برداری و از آن بگذری. رها کن. بگذر. همواره تازه ها را تجربه کن. عادت، مرگ است.