اگر در تنهایی آرامش نداری در رابطه عاشقانه هم نداری