مقابله با ترسیدن

سی و پنج سال پیش، ترس از سگ در وجود پسرم فوق العاده زیاد شد. بعد از این که همه ی شیوه های توضیحی را به کار بردم، که هیچ کدام هم موثر واقع نشد، هر بار که کمی نزدیک تر به سگ می ایستاد، یک سکه ی پنج سنتی به او می دادم. او پول را دوست داشت، اگر چه نزدیک به سگ شدن برای او دشوار بود، اما بذای به دست آوردن سکه ها خودش را مجبور می کرد تا کمی نزدیک تر برود. خیلی زود، نزدیک سگ ایستادن برایش راحت شد.بعد از گذراندن این مرحله باید سگ را لمس می کرد. تا سکه ی پنج سنتی را دریافت کند. اگر یک انگشت هم روی سر سگ می گذاشت، کافی بود. بعد از سکه های زیادی که به دست آورد، این کار هم برایش آسان شد. بعد از این که این مرحله را هم با موفقیت پشت سر گذاشت.حالا باید دستش را دور گردن سگ می انداخت تا سکه ی پنج سنتی را بگیرد. و این کار هم انجام داد و سرانجام ترسش از سگ ها به طور کامل از بین رفت.