نشانه ترس

اجتناب کردن نشانه ی بارز ترس است.هر چه بیشتر از مواردی که از آن ها می ترسید دوری کنید، این ترس در شما محکم تر می شود. بهترین راه برای از بین بردن ترس آن است که با چیزهایی که از آن ها می ترسیم مواجه شویم. اگر بتوانید به مواردی که از آن ها می ترسید نزدیک شوید و به استقبال آن ها بروید، ترس در وجودتان کم می شود. برای غلبه کردن بر ترس باید تا می تولنید گام های کوچک بردارید. ممکن است اصطلاح «حساسیت زدایی نظام یافته» را شنیده باشید. حساسیت زدایی نظام یافته، برنامه و روشی است برای کاستن ترس. به این ترتیب که به تدریج تماس فرد را با موردی که از آن مبیترسد افزایش می دهند.