ما ترکیبی از کهن الگو ها هستیمما ترکیبی از کهن الگو ها هستیم