نوجوان ابدی زندگی را پیش بینی می کند تا زندگی نکند