نوجوان ابدی از قبول واقعیت آنگونه که هست ، سرباز می زند

نوجوان ابدی از قبول واقعیت آنگونه که هست ، سرباز می زند