مهربانی

مهربانی در گفتار، اعتماد ایجاد می کند. مهربانی در فکر، ژرف اندیشی به بار می آورد و ثمره ی مهربانی در احساس، عشق است.