زندگی روند اشتباه و تصحیح آن است

زندگی روند اشتباه و تصحیح آن است