کنترل امواج زندگی دست ما نیست

کنترل امواج زندگی دست ما نیست