بهترین راه پیروزی

گاهی بهترین راه برای بردن یک مبارزه ، باختن آن است . "کتاب سفر مقدس"