خودت باشبه جای این که توجه خود را به کاستی های خود، شکست های خود، یا اشتباه خود معطوف کنی، به این توجه کن که چه چیزهایی داری. و با داشته های خود چه کارهایی می توانی انجام بدهی. قرار نیست تو مطابق توقعات دیگران باشی. قرار است تو خودت باشی. همانی که خدا دوست می دارد.تو می توانی از کامل بودن،تعریف هود را داشته باشی.بنابراین کامل بودن را از نو تعریف کن.