ظاهر در دوستی

اگر ما بر اساس نظر دیگران نسبت به خود،درباره ی خود قضاوت کنیم. همواره دچار اضطراب خواهیم بود. زیرا همواره خود را با دیگران مقایسه خواهیم کرد.هنگامی که از پذیرش خویشتن اجتناب می کنی، منزوی میشوی.

روزی برای بچه مدرسه ای ها سخنرانی می کردم.از آن ها پرسیدم: چه کسانی دلشان می خواهد با من دوست شوند؟تقریباً همه ی بچه ها دست خود را بالا بردند. به آن ها گفتم: پس برای شما ظاهر من خیلی مهم نیست.درست است؟ گذاشتم تا دو سه دقیقه به فکر فرو روند.آن روز موضوع صحبت این بود که چه قدر وقت بچه ها در این زمینه هدر می رود که باید چه بپوشم. باید چگونه به نظر برسم.آرایش موهایم چه شکلی باید باشد.مبادا چاق به نظر برسم، مبادا لاغر به نظر برسم.

از آن ها پرسیدم: چگونه است که شما دوست داریدبا کسی دوست شوید که نه دست و نه پا دارد، اما حاضر نیستید با بعضی افراد دوست شویدکه هم اکنون کنارتان نشسته اند.دست و پا دارند و ظاهر مرتب دارند و به موهای خود ژل هم زده اند؟