پایان مطالعه کتاب زندگی برازنده من

کتاب خوبی بود که البته بیشتر تست زنی و تحلیلی به شمار میومد

ولی خوب نسبتا با ضعف هایی که داری بیشتر آشنات میکنه و اولویت های تغییرت رو میتونه مشخص کنه