همه جهان علیه توگاهی ممکن است احساس کنی همه ی جهان علیه تو بسیج شده اند. اما بدان که شرایط زودگذرند. برای هر مسئله ای، راه حلی هست.کمک، از جایی می رسد که انتظارش را نداری. بنابراین، هیچ چیزی غیرممکن نیست!