خوب به بهنونه سه روز تعطیلات چون مقدور نبود سفر طولانی برم گفتم یه جایی همین نزدیک تهران را انتخاب کنم که کمی تو نت جستجو کردم و به روستای واریش رسیدم که روستای های اطراف تهران هست و در مسیر رسیدن به اون سنگ های تراشیده شده و طبیعی خیلی جذاب بود و خود روستا هم با توجه به ینکه نزدیک تهران بود خیلی سرسبز و جالب بود ...

مسیر یکم پیچ در پیچی داشت ولی خوب تجربه خوبی بود

برای این روستا از تهران به سمت کرج از اتوبان همت که برید انتهای همت سمت راست تابلو خورده روستای واریش که کمی در دامنه کوه با ماشین باید حرکت کنید

تصاویری از این روستا

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

خوب بعد از این روستا در مسیر برگشت از غرب تهران رفتیم شرق تهران و از باغ پرندگان بازدید کردیم که خیلی وقته راه افتاده ولی من نرفته بودم که خیلیم خوب بود

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران

سفرنامه درون شهری به روستای واریش و باغ پرندگان تهران