چند پست قبلتر یک تست را دارائه ادم که کهن الگوهای شما و درجه آن را مشخص می کرد اینجا

حالا بعد از پاسخ به آن تست و مشاهده نتایج می توانید تحلیلی کلی نسبت به خود داشته باشید.

تحلیل کلی تست کهن الگوها

تحلیل کلی تست کهن الگوها

تحلیل کلی تست کهن الگوها

تحلیل کلی تست کهن الگوها

تحلیل کلی تست کهن الگوها

تحلیل کلی تست کهن الگوها