تو را دوست دارند

اگر به ظلمت روح دچار شده ای، لازم نیست به تنهایی از پس آن برآیی. آن هایی که تو را دوست دارند، خوشحال می شوند اگر درباره ی احساسات خود با آن ها حرف بزنی. آن ها به تو کمک خواهند کرد. اگر از دست آن ها کاری بر نمی آید، با آدم های با تجربه تری صحبت کن. تو تنها نیستی. من تنها نبودم. من اکنون متوجه این حقیقت شده ام. دلم نمی خواهد تو در شرایط بحرانی زندگی خود برسی و بخواهی دست به