دعایم مستجاب نمی شود

وقتی دعاهایم مستجاب نمی شود، مأیوس نمی شوم. فوراً به کمک کسانی می شتابم که به کمک من محتاجند. اگر از غم رنج می بری، دل غمگینی را شاد کن.اگر از بی پولی رنج می بری، در حد توان اندک خود، به کسی کمک مالی کن. اگر از افسردگی رنج می بری، به کسی امید بده.کسی که امیدش را از دست داده است.به دیگران کمک کن تا آن ها احساس کنند خدا دعاهایشان را مستجاب کرده است و کسی را برای کمک به آن ها فرستاده است.همدلی پیشه کن. عشق بورز.ببخش. دوست بدار. بخند و بخندان. هنگامی که احساس تنهایی می کنی، دوست کسی باش که همدردی ندارد.امید ببخش، آن گاه که خود بیش از همه به امید محتاجی.

من جوان هستم و تظاهر نمی کنم که پاسخ تمامی پرسش ها را می دانم، اما این را خوب می دانم که در ایام ناامیدی، تنگدستی، بی کسی، بهترین کار آن است که از خود ببخشیم. بخشش، استجابت دعای ماست. خدا هست.