پایان مطالعه کتاب جوجه اردک زشت درون

از اون دست کتابایی بود که هرچقدر دیرتر بخونی بیشتر پشیمون میشی