خدا اشتباه نمی کند

اگر هدف عمده ی زندگی خویش را پیدا کنی، به همه چیز زسیده ای.به تو اطمینان می دهم که تو نیز چیزهای با ارزش بسیاری داری که می توانی آن ها را با دیگران سهیم شوی. شاید اکنون آن هدف را پیدا نکرده ای، اما اگر آن هدف نبود،تو نمی توانستی وجود پیدا کنی و به دنیا بیایی. من به یقین می دانم که خدا اشتباه نمی کند. خدا معجزه می کند.