مانع در درون توستاگر در جایی نیستی که دوست داری باشی، اگر به چیزی نرسیده ای که دوست داری داشته باشی، مانع را در بیرون از خود جستجو نکن، مانع در درون توست، مانع در نگاه توست. چشم ها را باید شست، چور دیگر باید دید. مسئولیت وضعیت خود را به عهده بگیر و آن گاه عمل کن. نخست به  خود و ارزش های والای خود اعنماد کن. تو نمی توانی منتظر دیگران بمانی تا تو را کشف کنند.تو نمی توانی منتظر معجزه بمانی و یا منتظر موقعیتی ویژه و استثنایی. تو باید روی خود حساب کنی، آن گاه با توکل به لطف خداوند، دست به کار شوی.

بچه که بودم، شب ها بیدار می ماندم و از خدا می خواستم به من دست و پا عنایت کند. در حالی که گریه می کردم، خوابم می برد و در خواب می دیدم که صاحب دست و پا شده ام. البته، چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد. زیرا من خود را نپذیرفته بودم.