این آیه برای اعلام حرام بودن شراب و قمار هست که تو اون گفته شده این دو مورد هن سود دارد و هم زیان ولی زیان آنها بر سودشان می چربد.

خوب پس اینکه میگن مشروب برای بدن خوب هست هم رد نمیشه ولی ضرری که به بدن میرسونه بیشتره که تقریبا اثبات شده است به صورت علمی.


کلا کاری به مسائل اعتقادی ندارم این آیه برای این مورد توجه ام قرار گرفت چون محوریت را لراب اعلام حرمت یا حلال بودن میزان ضرر رسانی و سود رسانی قرار داده است.

سبک جالب اعلام ممنوعیت در قرآن