چه زمانی شما در حال فرافکنی هستید ؟

چه زمانی شما در حال فرافکنی هستید ؟