تمام ویژگیهایی که در دیگران وجود دارد در من نیست هست