ویژگی های بد سایه من شدند چون ...

ویژگی های بد سایه من شدند چون ...