شرایط بدتر را اگر درک کردی لذت شرایط نرمال را درک می کنی

شرایط بدتر را اگر درک کردی لذت شرایط نرمال را درک می کنی

این داستان بسیار آموزنده هست