معامله با خدا

معامله با خدا هرگز زیان بخش نیست. من دست و پا نداشتم، آری، اما استعدادهای ویژه ی دیگری داشتم. چیزهایی بود که دیگران داشتند. خدا هرگز آن قدر بر شانه های تو بار نمی گذارد که نتوانی آن را حمل کنی.