ثابت قدم باش

اگر ثابت قدم باشی،بعضی از زخم ها خیلی زود خوب می شوند. گاهی چیزی را از دست می دهی. گاهی رابطه ای را گسسته می شود. گاهی مقروض می شوی.در اموری از این دست گیر نکن، به پیش برو.راه های تازه ی پبش رو را پیدا کن. وقتی به بن بست رسیدی، نگو که اینجا آخر دنیاست. بی تردید راهی برای عبور هست. آن را جستجو کن.اگر این راه را پیدا کردی، زندگیت به طرز چشم گیر بهتر از آنی می شود که بتوانی تصورش را بکنی. اوضاع همیشه بهتر می شود. البته، اگر نگرش تو منفی نباشد.

تو همیشه نمی توانی رویدادها را تحت کنترل خود بگیری. بی تردید حوادثی در زندگی تو روی خواهند داد که تو در آن ها هیچ نقشی نداری. یعنی تقصیر تو نبوده است که چنین حوادثی روی داده اند. در این مواقع، دو راه پیش روی توست: این که از پابیفتی و یا به راه خود ادامه بدهی. نظر من آن است که هیچ حادثه ای بی دلیل رخ نمی دهد و اگر تو ایمان و امید خویش را حفظ کنی و بی دریغ بکوشی، از هر حادثه ای