توان

بعضی چیزها هست که می توانیم آن ها را دگرگون کنیم و می کنیم، و بعضی چیزها هست که از اختیار ما بیرون است، بنابراین آن ها را می پذیریم.