پایان مطالعه کتاب پدران غایب

کتاب خوبی بود ولی به نظرم نیاز دارم مدتی بعد مجددا نگاهی به کتاب بندازم