تنهایی چه چیزهایی به ما می آموزد؟

تنهایی چه چیزهایی به ما می آموزد؟