دیدت را عوض کن

زندگی تو هر اندازه که بد باشد، باز روزهایی بهتر در پیش است. اگر زندگیت ویرانه است، تو می توانی از این ویرانه بالا روی و از چشم اندازی برتر به پیرامون خود نگاه کنی. صرف این که آرزو کنی همه چیز تغییر کند، چیزی را تغییر نمی دهد. این که تصمیم بگیری همین حالا دست به کار شوی، همه چیز را دگرگون می کند!