آگاه باشید که اگر احساسی را در خود سرکوب کنید احتمالا به زودی جزو گروه مخالفان و نقطه مقابل آن احساس خواهی بود و این یک فاجعه است ، پس با خودت شفاف و روراست باشد‫#‏منظره‬‫#‏روستا‬‫#‏کیاسر‬

سرکوب احساسات