به مواقعی که خیلی متحول می شوید چه مثبت و چه منفی خوب دقت کنید