ارباب و برده

«من برده ی گذشته ام نیستم بلکه، ارباب آینده ام هستم. در هر شرایطی که قرار دارم به دلیل تصمیمات و انتخاب های خودم است. من به طور مستمر با افکار و تصمیماتم، واقعیتم را رقم می زنم.هرکاری که الان انجام می دهم، فکر می کنم، احساس می کنم و تصمیم می گیرم واقعیتی را که در آینده در آن زندگی خواهم کرد رقم می زند.»