خشم درونی و سرکوب شده

مراقب انکار باشید در زندگیتون

به زودی مطلبی با همین موضوع مینویسم