شخصیت ما

بودا گفته است :«افکار ماست که ما را شکل می دهد و شخصیت ما را می سازد.کسانی که اذهانشان با با صافی و بی ریایی شکل گرفته است، وقتی با دیگران حرف می زنند یا روبرو می شوند، به آن ها نشاط و شادی می بخشند و شادی مثل سایه آن ها را دنبال می کند.»