آدم ها همون چیزی میشن که میخونن

آدم ها همون چیزی میشن که میخونن