مردم عادت کرده اند کارها را با ایمنی صد در صد انجام دهند