استاد شدن

اگر واقعا می خواهم در یک زمینه استاد شوم، باید آن را به فرد دیگری بیاموزم. این مطلب درباره ی بیشتر مردم صادق است.