در کل کتاب خوبی و بیشتر مناسب هست برای کسانی که کسب و کاری را مدیریت می کنند و در مورد مسائل ارتباطیشان کمک هستند که عکس العمل درستی دارند یا خیر.

در این کتاب از تجربیات بافت هم بحث هایی مطرح می شود و خطرات و اشتباهات رایج که مشترک هستند در همه کسب و کارها را نیز شرح می دهد.

پایان مطالعه کتاب رازهای مدیریت وارن بافت