چگونه دستوری دهید که هم به خواسته خود برسید هم به طرفتون بر نخورخ