اهمیت برطرف سازی کنجکاوی های ذهنی کودک در مسائل جنسی

اهمیت برطرف سازی کنجکاوی های ذهنی کودک در مسائل جنسی

والا تا جایی که من میدونم در این مورد خیلی نظرات مختلفی هست و خیلی ها شدیدا با این طرز فکر مخالفن دیگه با مراجعه به فطرت و عقل خودتون باید بسنجید که درست است یا خیر