ما واقعیت زن ها و زندگی را نمی خواهیم ببینیم و از آن ها گرفته ایم